Medexams הינה מערכת לימוד אינטרנטית המיועדת להכנה לבחינות במקצועות הרפואה מבית מדיקה בע"מ. (להלן: "החברה")
 
השימוש באתר ובמערכת הלימוד כפופים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה (להלן: "התקנון") ומהווים הסכמה לתקנון.
 
זכויות יוצרים

כל הפתרונות במערכת הלימוד נכתבו ע"י חברת מדיקה ועל כן זכויות היוצרים שמורות לחברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל ללא קבלת הסכמתה של החברה, מראש ובכתב. הפרה של זכויות יוצרים צפויה לעונשים הקבועים בחוק.

כל השאלות במערכת נכתבו או נערכו על ידי חברת מדיקה. שאלות המבוססות על שחזורים עברו עריכה ושינויים לאורך השנים, לעיתים מהותיים, ולפיכך זכויות היוצרים על השאלות הערוכות כפי שמופיעות באתר שייכות לחברה. השימוש בשאלות מוגבל לשימוש אישי של לקוחותיה ואין לעשות בהן כל שימוש מסחרי ללא אישור מראש ובכתב.

שימוש בטבלאות, תמונות, או גרפים אשר נלקחו מספרי הלימוד מתבצע בכפוף לרישיון השימוש שרכשה או קיבלה החברה מהבעלים המקוריים של הטבלה/תמונה/ גרף. הסכמה לתקנון זה מהווה הסכמה לכל תנאי זכויות היוצרים ומגבלות השימוש כפי שמופיעים תחת Copyrights and disclaimer


שימוש אישי (ואיסור על ריבוי משתמשים)
 
יודגש שהרישום והתשלום מקנים למשתמש גישה אישית בלבד. השימוש בסיסמה הינו אישי ובלתי ניתן להעברה. מערכת Medexams עוקבת בטכנולוגיה מתקדמת אחר הכניסות השונות לאתר ובמידה ומתגלה הפרה של תנאי זה בצורה של ריבוי משתמשים, תחסם הגישה לאתר ולא יהיה זכאי המשתמש להחזר כספי.
 
 
מדיניות ביטולים ושינויים

ניתן לבטל חבילה או לבקש שינוי בחבילה תוך 7 ימים ממועד הרכישה (ללא קשר לזמן ההפעלה) מלבד במקרים הבאים:
הארכה - לא ניתן לבטל הארכה מכל סוג. 
* רכישה ב-7 ימים לפני הבחינה - לא יהיה ניתן לבטל רכישה שנעשתה במהלך 7 הימים לפני הבחינה (מועד א' או ב') ובתנאי שהסטודנט פתר 30% או יותר מסה"כ השאלות בחבילה.

יודגש שלאחר 7 ימים מהרכישה לא יהיה ניתן לבטל או לבצע שינויים בחבילה ללא קשר לסטטוס החבילה או מידת השימוש. 
על מנת למנוע ניצול לרעה, לא יוכל משתמש לפנות בבקשת ביטול יותר מפעם אחת ולא ניתן לרכוש את אותו מוצר שבוטל פעם נוספת במשך 6 חודשים.
 
חובת הזדהות 

בחלק מהחבילות המערכת מאפשרת משלוח משובים, השתתפות בדיונים ועוד. קיימת חובת הזדהות מלאה בעת שימוש בפונקציות אלו. שימוש בשם חלקי או בדוי עלול לגרום לחסימת הפרופיל.

קיימת חובת הזדהות מלאה בעת שימוש בקוד הנחה. שימוש בשם חלקי או בדוי עלול לגרום לביטול הרכישה וחסימת הפרופיל.

ככלל, קיימת חובת הזדהות מלאה בעת הרישום לאתר.
 
 
מדיניות הנחות

החברה מציעה מעת לעת, ובכפוף לתנאי התקנון, קוד הנחה לרישום קבוצתי/ רישום מוקדם

השימוש בקוד ההנחה מותר לקבוצה עבורה הופק הקוד בלבד. שימוש לא מאושר בקוד הנחה עלול לגרום לחסימת הפרופיל.
 
מוסכם שלא ניתן לבצע זיכוי בדיעבד עבור מנויים שנרכשו ללא קוד הנחה.
 
 
מדיניות מענה על משובים ועקרון הכבוד ההדדי באינטראקציה עם צוות האתר

מערכת הלימוד מאפשרת משלוח משובים ולהביע הסתייגות על השאלות השונות.
אנו מקבלים מספר רב של משובים ואנו עוברים על כל המשובים שמתקבלים (בשלב כזה או אחר) ללא יוצא מן הכלל לצורך שיפור איכות השאלות והתשובות.

למרות זאת, אנו לא נוהגים לענות למשובים מלבד מקרים שבהם מתבצע שינוי/עדכון מהותי בעקבות המשוב. במקרים אלו אנו נוהגים לעדכן את המשתמש ששלח את המשוב דרך המערכת.
למען הסר ספק, מענה על משובים אינו חלק מהשירות השוטף שהאתר מציע ואין התחייבות מצד האתר לענות על משובים למרות שהאופציה של שליחת משוב מופיעה ברוב החבילות.

בכל אינטראקציה עם צוות האתר דרך המשובים יש לשמור על כבוד הדדי. לצערנו, לעיתים (רחוקות) אנו נתקלים במשתמשים הנוהגים בצורה בלתי הולמת באינטראקציה עם צוות האתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמשים שנוהגים בחוסר כבוד כלפי צוות האתר. טרם החסימה יקבל המשתמש אזהרה דרך המייל הרשום במערכת.

מדיניות העלאת מבחנים
 
בחבילות המכילות שחזורים, אנו נוהגים להעלות את המבחן האחרון 1-2 חודשים לפני הבחינה ולא יאוחר משבועיים לפני מועד א'. 


הפסקת התקשרות חד צדדית

כל הפרה של חוזה זה לרבות הפרת זכויות יוצרים או שימוש מרובה של משתמשים באותם נתוני כניסה, תוביל לחסימת המשתמש והפסקה חד צדדית של ההתקשרות, ולא יהיה זכאי המשתמש להחזר כספי.
 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמשים שנוהגים בחוסר כבוד באינטראקציה עם צוות האתר. טרם החסימה יקבל המשתמש אזהרה דרך המייל הרשום במערכת.
 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או למנוע רכישות של משתמשים אם הפרו את תנאי השימוש באתר או נהגו בחוסר כבוד כלפי צוות האתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או למנוע רכישות של משתמשים אשר עולה לגביהם חשד סביר לגבי העתקת חומרים מהאתר והפרת זכויות יוצרים.

החברת שומרת לעצמה את הזכות לפנות לערכאה משפטית במקרים של הפרה של זכויות יוצרים וכנגד משתמשים אשר יפרו את תנאי השימוש האישי באתר.


מדיניות שמירת נתונים והארכת זמן השימוש 

ניתן לבצע הארכה של זמן השימוש בכל עת ועד 3 חודשים מסיום זמן החבילה. במקרה של הארכה לא ידרש המשתמש "להפעיל" את החבילה מחדש וזמן השימוש יחשב ממועד רכישת ההארכה (במקרה של חבילה בסטטוס "פג תוקף" או יתווסף לזמן שנותר במקרה של חבילה בסטטוס "פעיל".

כל הנתונים בחבילה נשמרים למשך 3 חודשים מסיום זמן החבילה. לאחר פרק זמן זה, ובמידה והחבילה לא הוארכה, המערכת מוחקת באופן אוטומטי ולצמיתות את כל הנתונים בחבילה.

לאחר סיום פרק הזמן שנקבע להארכת החבילה, ניתן עדיין לרכוש חבילה חדשה. במקרים אלה חלים המחירים המלאים.