מחירון מנוי משולב (תקופתי) לסטודנטים (שנה ה' + שנה ו'):