Medexams הינה מערכת לימוד אינטרנטית המיועדת להכנה לבחינות במקצועות הרפואה מבית מדיקה בע"מ. (להלן: "החברה")

השימוש באתר ובמערכת הלימוד כפופים לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה (להלן: "התקנון") ומהווים הסכמה לתקנון.

זכויות יוצרים

כל הפתרונות במערכת הלימוד נכתבו ע"י חברת מדיקה או מי מטעמה, ועל כן זכויות היוצרים שמורות לחברה בלבד אלא אם צויין אחרת. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל ללא קבלת הסכמתה של החברה, מראש ובכתב. הפרה של זכויות יוצרים צפויה לעונשים הקבועים בחוק.

כל השאלות במערכת נכתבו או נערכו על ידי חברת מדיקה או מי מטעמה. שאלות המבוססות על שחזורים עוברות עריכה ושינויים, לעיתים מהותיים, ולכן זכויות הקניין הרוחני חלות גם על השאלות הערוכות. השימוש בשאלות הערוכות מוגבל לשימוש אישי וכן לשימוש למטרות הוראה/למידה בלבד ואין לעשות בהם, או בחלקם, כל שימוש מסחרי.

מתחת לכל טבלה, תמונה, או גרף המופיעים באתר ואשר נלקחו מספרי הלימוד, מופיעה הערה של זכויות יוצרים בהתאם לרישיון השימוש שרכשה או קיבלה החברה מהבעלים המקוריים של הטבלה/תמונה/ גרף.

הסכמה לתקנון זה מהווה הסכמה לכל תנאי זכויות היוצרים ומגבלות השימוש כפי שמופיעים תחת Copyrights and disclaimer


רישום ותשלום 

לאחר רישום המשתמש, הכנסת פרטי תשלום וקבלת אישור תשלום מחברת האשראי, תינתן למשתמש גישה למערכת הלימוד בהתאם לחבילה אותה רכש. בעת הפעלת החבילה בפעם הראשונה, יתבקש המשתמש לאשר את תנאי ההתקשרות טרם הפעלת החבילה.


שימוש אישי (ואיסור על ריבוי משתמשים)

יודגש שהרישום והתשלום מקנים למשתמש גישה אישית בלבד. השימוש בסיסמה הינו אישי ובלתי ניתן להעברה. מערכת Medexams עוקבת בטכנולוגיה מתקדמת אחר הכניסות השונות לאתר ובמידה ומתגלה הפרה של תנאי זה בצורה של ריבוי משתמשים, תחסם הגישה לאתר ולא יהיה זכאי המשתמש להחזר כספי.


מדיניות ביטולים ושינויים

ניתן לבטל חבילה או לבקש שינוי בחבילה תוך 7 ימים ממועד הרכישה (ללא קשר לזמן ההפעלה) אלא אם צויין אחרת. לא ניתן לבטל רכישה שבוצעה במסגרת "חבילה מותאמת אישית" ולא ניתן לבטל חידוש מוזל מכל סוג.

על מנת למנוע ניצול לרעה, לא יוכל משתמש לפנות בבקשת ביטול יותר מפעם אחת ולא ניתן לרכוש את אותו מוצר שבוטל פעם נוספת במשך 6 חודשים.


חובת הזדהות 

בחלק מהחבילות המערכת מאפשרת משלוח משובים, השתתפות בדיונים ועוד. קיימת חובת הזדהות מלאה בעת שימוש בפונקציות אלו. שימוש בשם חלקי או בדוי עלול לגרום לחסימת הפרופיל.

קיימת חובת הזדהות מלאה בעת שימוש בקוד הנחה ולכן שימוש בשם חלקי או בדוי עלול לגרום לביטול הרכישה וחסימת הפרופיל.

ככלל, קיימת חובת הזדהות מלאה בעת הרישום לאתר.


מדיניות הנחות

החברה מציעה מעת לעת, ובכפוף לתנאי התקנון, קוד הנחה לרישום קבוצתי/ רישום מוקדם. 

השימוש בקוד ההנחה מותר לקבוצה עבורה הופק הקוד בלבד. שימוש לא מאושר בקוד הנחה עלול לגרום לחסימת הפרופיל.

מוסכם שלא ניתן לבצע זיכוי בדיעבד עבור מנויים שנרכשו ללא קוד הנחה.


מדיניות מענה על משובים ועקרון הכבוד ההדדי באינטראקציה עם צוות האתר

בחלק מהחבילות, מערכת הלימוד מאפשרת משלוח משובים על השאלות השונות. 

אנו מקבלים מספר רב של משובים ואנו עוברים על כל המשובים שמתקבלים (בשלב כזה או אחר) ללא יוצא מן הכלל לצורך שיפור איכות השאלות והתשובות.

למרות זאת, אנו לא נוהגים לענות למשובים מלבד מקרים שבהם מתבצע שינוי/עדכון מהותי בעקבות המשוב. במקרים אלו אנו נוהגים לעדכן את המשתמש ששלח את המשוב במייל.

בכל אינטראקציה עם צוות האתר דרך המשובים יש לשמור על כבוד הדדי. לצערנו, לעיתים (רחוקות) אנו נתקלים במשתמשים הנוהגים בצורה בלתי הולמת באינטראקציה עם צוות האתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמשים שנוהגים בחוסר כבוד כלפי צוות האתר. טרם החסימה יקבל המשתמש אזהרה דרך המייל הרשום במערכת.

מדיניות העלאת מבחנים

בחבילות המכילות שחזורים, אנו נוהגים להעלות את המבחן האחרון 1-2 חודשים לפני הבחינה ולא יאוחר משבועיים לפני מועד א'. 


הפסקת התקשרות חד צדדית

כל הפרה של חוזה זה לרבות הפרת זכויות היוצרים או שימוש מרובה של משתמשים באותם נתוני כניסה, תוביל לחסימת המשתמש והפסקה חד צדדית של ההתקשרות, ולא יהיה זכאי המשתמש להחזר כספי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום משתמשים שנוהגים בחוסר כבוד באינטראקציה עם צוות האתר. טרם החסימה יקבל המשתמש אזהרה דרך המייל הרשום במערכת.

המערכת שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או למנוע רכישות של משתמשים אם הפרו את תנאי השימוש באתר או נהגו בחוסר כבוד כלפי צוות האתר.


מדיניות שמירת נתונים וחידוש חבילה

האופציות לחידוש חבילה תופענה בכרטיס האישי רק לאחר שהסתיים זמן החבילה ויהיו זמינות בפרופיל המשתמש לתקופה מוגבלת של 3 חודשים ממועד סיום זמן החבילה.

עם סיום זמן החבילה, כל הנתונים האישיים נשמרים למשך 3 חודשים. לאחר פרק זמן זה, ובמידה והחבילה לא חודשה, המערכת מוחקת באופן אוטומטי ולצמיתות את כל הנתונים בחבילה.
 
במידה שהחבילה חודשה בפרק הזמן הנקוב (3 חודשים), כל הנתונים נשמרים. לאחר החידוש, יוכל המשתמש לבחור אם להמשיך מאותה נקודה או לבצע איפוס נתונים כללי ולמחוק את כל המידע הקיים בחבילה וכך להתחיל את הכל מחדש.

לאחר סיום פרק הזמן שנקבע לחידוש החבילה, ניתן עדיין לרכוש חבילה חדשה. במקרים אלה יחולו המחירים המלאים.


חברת מדיקה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לערכאה משפטית בנושא הפרה של זכויות יוצרים וכנגד משתמשים אשר יפרו את תנאי השימוש האישי באתר.